Informatiebulletin
voor leden/vrijwilligers

Sportvereniging Haag 88
Postbus 53393
2505 AJ Den Haag

info@haag88.nl
Aan de leden van Haag 88

Verslag Algemene
Ledenvergadering 15 mei j.l. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 mei j.l. zijn zowel het jaarverslag als het financieel jaarverslag door de aanwezige leden goedgekeurd. De leden bedankten het bestuur voor alle werkzaamheden in het jaar 2017. Een vast punt op de Ledenvergadering in het voorjaar is de bestuursverkiezing. Aftredend waren de penningmeester Jaap van der Snoek en bestuurslid Sporttechnische zaken Thea Smit. Beiden stelden zich herkiesbaar voor een volgende periode en werden door de leden herbenoemd. De aanwezigen gingen ook accoord met het voorstel om met andere verenigingen te kijken naar toekomstige samenwerkingsverbanden.

Privacywetgeveing
Ook wij ontkomen niet aan de nieuwe wetgeving . Op onze website www.haag88.nl staan onze Privacyverklaring en Toestemmingverklaring. Voor Nieuwe leden is een nieuw aanmeldingsformulier ontworpen, waarvan een voorbeeld ook op onze website staat.

Prachtige sportprestaties
Ons H1-rolstoelhockeyteam heeft een prachtige 5e plaats behaald tijdens het internationale toernooi in Nottwil (Zwitserland), met verder allemaal landen teams. Het E-hockeyteam is als 3e geëindigd in hun competitie in de 3e klasse regio West en een gelegenheidsteam H=Hockey heeft het 1e Pinkstertoernooi van Kennemer Keien in Overveen gewonnen. Proficiat allemaal.

Collecte Fonds gehandicaptensport
Tussen 1 en 7 april was er de collecte voor het FSG. In Den Haag en in Rijswijk samen leverde dat €895,47 op voor Haag88. Collectanten en organisatoren hartelijk bedankt.

Sluiting accommodaties
De zomer staat voor de deur en dat betekent dat de meeste accommodaties gesloten zijn en we in deze periode niet (of beperkt) kunnen sporten. Het bestuur heeft besloten dat we de gehele zomervakantie van de scholen dicht zijn. Dus van 16 juli tot 26 augustus wordt er niet getraind of gezwommen.

Jubileumviering
Haag88 bestaat dit jaar 30 jaar, dat willen we gaan vieren met een boottocht van 14.00-19.00 uur in de Biesbosch, met een onderbreking voor een bezoek aan het Biesbosch museumeiland en een etentje op zaterdag 29 september a.s. We gaan daar met bussen heen. Leden/vrijwilligers betalen € 10,–, Er is helaas geen plaats voor introducés. Heb je echt een begeleider nodig, neem dan contact op met Jan van Asten tel.070-3259822 Eet je vegetarisch of heb je een speciaal dieet neem dan even contact op met Tom Fonville (tel. 06-50667191) of per mail: info@haag88.nl Het etentje ter afsluiting van dit seizoen komt dit jaar daarom te vervallen.
Opgeven kan tot uiterlijk 15 augustus (de aanmelding is pas definitief als het geld op de rekening van Haag 88 staat). Het bedrag moet overgemaakt worden naar rekening NL89INGB0000435888 t.n.v. Haag88 onder vermelding van jubileumviering

Het bestuur wenst u een prettige zomer toe met veel zon!