Huishoudelijk regelement Haag88

Lidmaatschap

Artikel 1.

Het lidmaatschap staat open voor zowel lichamelijk gehandicapten als validen.

Rechten en verplichtingen leden

Artikel 2.

 1. Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Statuten, dienen te worden vermeld: naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, geboortejaar en geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.
 2. Bij de aanmelding als senior- of juniorlid dient tevens te worden vermeld, aan welke tak of takken van sport men wenst deel te nemen. Bovendien dient een machtiging te worden afgegeven tot automatische incasso.
 3. De leden zijn verplicht veranderingen van adres zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven.
 4. De leden hebben het recht de door hen gekozen tak of takken van sport te beoefenen in de daartoe door het bestuur ter beschikking gestelde locaties, alsmede deel te nemen aan wedstrijden in competitieverband en/of aan toernooien, dit alles binnen de door het bestuur te stellen grenzen. Voor problemen mbt. de omgangsregels bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon.
 5. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de door het bestuur te stellen regels en omgangsregels. Nieuwe vrijwilligers wordt gevraagd om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Contributie

Artikel 3.

 1. De contributie is bij de aanvang van ieder kalender- kwartaal verschuldigd.
 2. Het bestuur kan voorstellen, dat leden die twee of meer sporten binnen de vereniging beoefenen, voor de tweede en volgende sport(en) naast de in artikel 8, lid 2, van de Statuten bedoelde contributie, een extra contribu­tiebedrag verschuldigd zijn. De hoogte hiervan wordt bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld.
 3. Het bestuur kan voorstellen, dat leden die aan wedstrijden in competitieverband en/of toernooien deelnemen, een wedstrijdtoeslag verschuldigd zijn. De hoogte hiervan is afhankelijk van de tak van sport.
 4. Het bestuur kan voorstellen dat als 2 of meer leden van een gezin lid zijn, zij een korting krijgen.

Vergaderingen

Artikel 4.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie andere bestuursleden dit wenst resp. wensen. De voorzitter heeft in deze vergade­ringen de leiding.

Artikel 5.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen tenminste 14 dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie andere bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek door de voorzitter geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6.

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, behoudens in de gevallen als bedoeld in artikel 17, lid 9, van de Statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits het geen voorstel betreft tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 7.

De agenda der algemene vergadering bevat behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat vóór de vergade­ring door een lid schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8.

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel dat recht­streeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt.

Artikel 9.

In de machtiging, als bedoeld in artikel 15, lid 4, van de Statuten, moeten de volgende gegevens worden vermeld:

 1. naam, voorletters en adres van degene die machtigt;
 2. naam, voorletters en adres van de gemachtigde;
 3. datum van de vergadering waarvoor de machtiging geldt.

De machtiging dient bij de aanvang van de vergadering te worden overhandigd aan de secretaris. Zonodig kan een stemcommissie worden ingesteld van tenminste 3 personen

Commissies

Artikel 10.

De in artikel 11, lid 3, van de Statuten bedoelde commissies/contactpersonen kunnen worden belast met algemene dan wel met bijzondere opdrachten. Bij de benoeming worden de bevoegdheden van deze commissies/contactpersoon vastgesteld.

De betrokken commissies/contactpersonen zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur en via het bestuur aan de algemene vergadering.

De commissies – met uitzondering van de commissie (kascommissie) als bedoeld in artikel 12, lid 4, van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Leden van de commissies/contactpersonen kunnen als zodanig door de algemene vergadering worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11

De commissie (kascommissie van 3 personen)als bedoeld in artikel 12, lid 4, van de Statuten, wordt van jaar tot jaar benoemd door de jaarvergadering met dien verstande, dat ieder jaar één lid van de aftredende commissie wordt vervangen en wel dat lid dat het langst in de commissie zitting heeft.

Kandidaatstelling

Artikel 12.

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door tien seniorleden, ereleden en/of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering.

Besluitvorming

Artikel 13.

Het in artikel 17, lid 3, van de Statuten bedoelde minimum aantal stemgerechtigde leden wordt bepaald op 10% van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de vereniging.

Artikel 14.

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meer dan één persoon voor een functie kandidaat is gesteld, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15.

Ter bepaling van het resultaat van een schriftelijke stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 16.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Bestuur

Artikel 17.

Een op statutaire wijze tot bestuurslid benoemde kan te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem.

Ieder bestuurslid heeft één stem. In de bestuursvergade­ringen mag het stemrecht niet door middel van een gemachtig­de worden uitgeoefend. Ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht in algemene vergaderingen is artikel 15, lid 4, van de Statuten van toepassing.

Artikel 18.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster, waarbij de volgorde zo veel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 19.

In de eerste vergadering van het bestuur na de jaarvergade­ring worden een vicevoorzitter, secretaris en penningmees­ter gekozen. De vicevoorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar.

Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 20.

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen of bezittingen waarvoor de vereniging aansprakelijk is, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Taak en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 21.

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 3 van de Statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergade­ringen en bestuursvergaderingen;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging; kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Artikel 22.

Het in artikel 11, lid 2, letter a, van de Statuten bedoelde bedrag wordt bepaald op € 10.000.

Ook de financiële verplichting voortvloeiend uit de in artikel 11, lid 2, letter b, van de Statuten bedoelde handelingen mag een bedrag van  €10.000. niet te boven gaan.

Wijzigingen

Artikel 23

 1. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht bij besluit van een algemene vergadering, genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Voorstellen daartoe dienen op de in artikel 18, lid 1, van de Statuten omschreven wijze ter kennis van de leden te worden gebracht.

Slotbepalingen

Artikel 24.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 25.

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement. Tevens zullen de Statuten en het Huishoudelijk reglement op de website worden geplaatst

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op  ….november 2017.