Dit is een privacyverklaring van Haag 88 gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40412160 Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u lid wordt van Haag 88

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam,adres,telefoonnummer,leeftijd,geslacht,bankrekeningnummer
(b) Ooievaarspasnummer (indien van toepassing)
(c) Aan welke sport(en) u gaat deelnemen.
(d) Specifieke zaken waarover een sportbond informatie nodig heeft.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) zaken die uit het lidmaatschap voortvloeien
(b) onze informatiebulletins toe te sturen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Sylvia Wennink, Email info@haag88.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HAAG88.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) GSN en KNHB voor het indelen in de competitie en eventueel Nationale Teams
(b) Ooievaarspas afdeling van de Gemeente voor korting op de contributie

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten publiceren op onze website internet, app’s en sociale media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent .

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Na het beëindigen van het lidmaatschap bewaren uw gegevens als oud lid voor een eventuele reünie of bijzondere gebeurtenis.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen