STATUTEN

Naam, zetel en duur

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam Sportvereniging Haag88 en is gevestigd te ‘s Gravenhage.
 2. De vereniging is opgericht op een november negentienhonderd acht en tachtig. Haar duur is onbeperkt.


Doel

Artikel 2

De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van sport door lichamelijk en zintuigelijk gehandciapten. Zij tracht dit doel te bereiken door alles te doen dat tot het hiervoor genoemde doen bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.


Leden

Artikel 3

 1. De vereniging kent:   seniorleden;
 2.   ereleden;
 3.   leden van verdienste;
 4.   juniorleden;
 5.   werkende leden;
 6.   ondersteunende leden.
 7. Seniorleden
  kunnen zijn natuurlijke personen die op de 1e januari van het verenigingsjaar de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
 8. Ereleden
  zijn zij die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden en leden van verdienste zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet van deze statuten aan seniorleden zijn toegekend respectievelijk opgelegd met inachtneming van artikel 8, lid 4.
 9. Juniorleden
  kunnen zijn natuurlijke personen die op de 1e januari van het verenigingsjaar de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
 10. Werkende leden
  zijn zij die leiding en actieve steun geven aan de leden; teneinde sportbeoefening door de leden mogelijk te maken.
 11. Ondersteunende leden
  zijn zij die niet in de vereniging enige sport beoefenen doch zich bereid hebben verklaard de vereniging met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum geldelijke jaarbijdrage dan wel anderszins te steunen.
 12. Juniorleden en ondersteunende leden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Overigens hebben zij dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet op deze statuten aan seniorleden zijn toegekend respectievelijk opgelegd.

Artikel 4

Geen lid kunnen zijn personen die door de Nederlandse Invaliden Sportband (N.I.S.) nu GSN op tuchtelijke gronden zijn uitgesloten van deelname aan activiteiten die onder auspiciёn van de N.I.S. worden georganiseerd.


Aanmelding en toelating

Artikel 5

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement.
  Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de ouders, voogden of verzorgers.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van senior, junior-, werkende en ondersteunende leden. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.


Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
 2. door overlijden van het lid;
 3. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
 4. door opzegging namens de vereniging, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de verenging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. door ontzetting uitgesproken bij besluit van de algemeen vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden tegen het eind van een kalenderkwartaal met een opzegtermijn van tenminste vier weken.
  Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddelijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem kan worden geverd het lidmaatschap te laten voortduren.
 7. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 9. In de gevallen, genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.


Schorsing

Artikel 7

 1. Leden die handelen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal tien weken. Gedurende deze periode kan het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht om op de algemene ledengadering waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.


Geldmiddelen

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  contributies van de leden;
  b.   subsidies van de overheid en instellihngen;
  c.   schenkingen, legaten en erfstellingen; erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht
  bedoelbeschrijving worden aanvaard;
  d.   donaties;
  e.   andere baten.
 2. De senior- en juniorleden moeten een driemaandelijkse contributie betalen, die bij het besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.
 3. De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuw toegetreden senior- en juniorleden een entreegeld moeten betalen.
 4. Ereleden, leden van verdienste en werkende leden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplchting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
 5. Naast de in lid 2 van dit artikel genoemde contributie betalen senior- en juniorleden de aan de N.I.S. verschuldigde contributie, welke door de vereniging aan de N.I.S. wordt afgedragen.
 6. De N.I.S.-contributie van ereleden, leden van verdiensten en werkende leden komt voor rekening van de vereniging en wordt door de vereniging aan de N.I.S. afgedragen.


Verplichting van de leden

Artikel 9

Door hun toetreding tot de vereniging aanvaarden de leden de verplchting de statuten, reglementen en besluiten van de N.I.S. na te leven, in het bijzonder met betrekking tot de bepalingen inzake tuchtrecht, arbitrage en wedstrijdreglement, voorzover deze bepalingen op hen van toepassing zijn.


Bestuur

Artikel 10

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie op het moment van benoeming meerderjarig moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van de door het bestuur en/of de leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuursleden zijn alleen senior-, ere- en werkende leden, alsmede leden van verdienste.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de gekozenen ondeling verdeeld.
 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.
  Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
 6. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In het laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te reopen, waarin onder andere wordt voorzien in de ontstane vacature(s).
 7. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 8. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.


Taak en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur is bevoegd tot:
  het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
  goederen, mits de vereniging voor maximal één jaar wordt gebonden en de financiële
  verplichting een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag niet te boven gaat;
  b.   het sluiten, beëindigen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, mits de vereniging voor
  maximaal één jaar wordt gebonden.
 3. Het bestuur kan uit de leden één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering.
 4. Over alles dat niet door de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.


Rekening en verantwoording

Artikel 12

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks worden uiterlijk in de maand april en in het vierde kwartaal algemene vergaderingen gehouden.
  In de in april te houden vergadering – hierna te noemen de jaarvergadering ­– brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
  In de in het vierde kwartaal te houden vergadering – hierna te noemen najaarsvergadering – wordt de begroting voor het komend boekjaar vastgesteld.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden (niet zijnde juniorleden of ondersteunende leden) een commissie van tenminste drie personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
  De wijze van verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan.
 5. Het bestuur is verplicht tenminste twintig dagen voor de jaarvergadering de rekening van het afgelopen verenigingsjaar op te maken en deze met bijbehorende bescheiden aan de commissie ter beschikking te stellen,
  Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de overige waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De benoeming van één of meer commissieleden kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ingetrokken; doch slechts door benoeming van een ander commissielid of andere commiseleden.


Algemene vergaderingen
 

Artikel 13

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 12, lid 3, komen onder meer aan de orde:
  de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
  b.   het jaarverslag als bedoeld in artikel 12, lid 3;
  c.   de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12, lid 3;
  d.   het verslag van de commissie als bedoeld in artikel 12, lid 4;
  e.   de benoeming van de in artikel 12, lid 4 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar;
  f.    de verkiezing van de voorzitter;
  g.   de verkiezing van de andere bestuursleden;
  h.   de verkiezing van de commissies;
  i.    de voorstellen van de zijde van het bestuur;
  j.    de voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
  k.   wat verder ter tafel komt.
 3. Op de najaarsvergadering als bedoeld in artikel 12, lid 3, komen onder meer aan de orde:
  de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
  b.   de begroting voor het komende verenigingsjaar;
  c.   de vaststelling van contributie en eventueel entreegeld voor het komende verenigingsjaar;
  d.   overzicht van de plannen voor het komende verenigingsjaar;
  e.   wat verder ter tafel komt.
 4. Andere algemene vergaderingen dan de voorenbedoelde vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 5. Voorts is het bestuur op per aangetekend schrijven gedaan verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na ontvangst van dit verzoek door het bestuur geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad.


Bijeenroeping algemene vergaderingen

 Artikel 14

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 18 en 19.
 2. Bij de bijeenroeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18 en 19.


Toegang en stemrecht

Artikel 15

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben – met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 – geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over de toelating van andere leden dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder senior-, ere- en werkend lid, alsmede lid van verdienste van de vereniging dat niet is geschorst, heeft een stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan voor niet meer dan één ander lid een stem uitbrengen met inachtneming van de bij huishoudelijk reglement vastgestelde procedure.


Voorzitterschap – notulen

Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aan te wijzen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 13, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.


Besluitvorming

Artikel 17

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen, indien tenminste een bij huishoudelijk reglement bepaald aantal stemgerechtigde leden aanwezig is; is dit vereiste aantal leden niet aanwezig dan moet binnen een en twintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aaanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen of bepaalt worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van stemmen.
 5. Blanco stemmen worden beschoud niet te zijn uitgebracht.
 6. Indien bij een verkierzing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats, waarna die personen zijn gekozen die de meeste stemmen hebben behaald. Ingeval bij stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.
 8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
  Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Bij elke kandidaatstelling is besluitvorming bij acclamatie mogelijk.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.


Statutenwijziging

Artikel 18

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besuit van de algemene vergadering, mits oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat van deze statutenwijzinging een notariële akte is opgemaakt.


Ontbinding

Artikel 19

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening van het vermogen.
 3. Bij het besluit tot ontbinding zal een commissie worden benoemd die zal bepalen welke bestemming aan een eventueel batig saldo zal worden gegeven.


Huishoudelijk reglement

 Artikel 20

 1. De algemene vergadering moet een huishoudelijk reglement hebben en kan andere reglementen vaststellen.
  Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 23 februari 1989.

Download hier het statuten.